กำหนดการ รับปริญญา ม.ศรีปทุม 2562

กำหนดการ รับปริญญา ม.ศรีปทุม รุ่นที่ 46 2559 2560

วันที่ซ้อมรับปริญญา
-ระดับปริญญาตรี  4 มีนาคม 2561
-ระดับบัณฑิตศึกษา 3 มีนาคม 2561

กำหนดการรับปริญญา

-ระดับปริญญาตรี  10-11 มีนาคม 2561
-ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

แจ้งความจำนงเข้าร่วมพิธีรับปริญญา

-บัณฑิต มหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ต้องยื่นแจ้งความจำนงเข้าร่วมพิธีรับปริญญา ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2560 – 20 ธันวาคม 2560 ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ที่เมนู แจ้งความจำนงเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญา โดยเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/59, 2/59 และฤดูร้อน/59

-ตอบแบบสอบถาม ภาวะการมีงานทำ

-ยืนยันการเข้าร่วม พิธีรับปริญญา

ท่านสามารถสั่งจองชุดครุย ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560  ถึง 27 มกราคม 2561
บริเวณอาคาร 10 ชั้น 4 ห้อง 404 มหาวิทยาลัยศรีปทุม เวลา 08.30-16.30 น. มีเจ้าหน้าที่ วัดตัว ให้
(หยุดทำการวันเสาร์  และวันที่ 5, 9-11 และ 23 ธันวาคม 2560 – 2 มกราคม 2561)
หรือ สั่งจองชุดครุยผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ได้ที่ www.spu.ac.th

ติดต่อ 02-579-1111 ต่อ 1220, 1223, 1254 หรือ 093-0718899 , 099-2187676

วิธีการชำระเงินสั่งจองชุดครุย
เมื่อทำการสั่งจองชุดครุยเรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์ใบจองชุดครุย (ใบแจ้งการชำระเงิน) จากระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อนำไปชำระเงินผ่านธนาคาร ตามที่ระบุไว้ในใบจองชุดครุย
(การชำระเงินไม่รับบัตรเครดิตและไม่สามารถโอนผ่าน ATM ได้)

กำหนดการรับชุดครุย 
โปรดนำใบเสร็จรับเงินที่ชำระเงินแล้ว   มาแสดงเพื่อขอรับชุดครุย
**26-27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 -16.30 น**
ณ อาคารอเนกประสงค์ (สวนกระดังงาประตูทางออก)

บัณฑิต/มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต ที่ทำใบเสร็จหาย สามารถใช้บัตรประชาชนรับแทนได้

แหล่งที่มา: http://scms.spu.ac.th/graduate/graduatemain.cfm