กำหนดการ ตารางฝึกซ้อม ม.ศิลปากร

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.ศิลปากร 2557

ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล ๐๐๐๒.๓/๗๓๑๕ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.ศิลปากร 2557 เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม [...]