รับปริญญา ราชภัฎจันเกษม 2562

กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปี พ.ศ. 2558
ฝึกซ้อมย่อย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม :

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 เวลา : 07.30 น. – 17.30 น.
การแต่งกาย : ชุดนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ

ฝึกซ้อมใหญ่ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

  • วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558
  • วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558

การแต่งกาย : การแต่งกายเสมือนวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (สวมครุยวิทยฐานะ)

  • พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปี พ.ศ. 2558 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร :
    วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558 เวลา?

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :?http://mult.chandra.ac.th/cw/student/index.php/congratulations-cru

=========================================

ขั้นตอนการจองและชำระเงินชุดครุย?รับปริญญา ราชภัฎจันเกษม 2558?

โดยบัณฑิตต้องนำเอกสารมาแสดงเพื่อสั่งจองชุดครุยและชำระเงินได้ที่ กองคลัง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี
โดยมีรายละเอียดดังนี้

? ? ?1.รายงานการตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
(ขั้นตอนที่ 3 :?http://web.chandra.ac.th/banthid/)

??? ?2.แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
? ? ? ? ?(ขั้นตอนที่ 4 : http://web.chandra.ac.th/banthid/)

??? ?3.ใบเสร็จรับเงิน ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต
(กรณีที่บัณฑิตยังไม่ชำระ สามารถชำระได้ที่?กองคลัง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี?จำนวน 500 บาท)

 

ช่วงเวลาเปิดให้บริการจองและชำระเงินชุดครุย?:?

สถานที่ :?กองคลัง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี
ระยะเวลา : 1 เมษายน – 15 มิถุนายน 2558
วัน เวลา ทำการ : วันจันทร์ – วันอังคาร ? ? เวลา : 08.30 – 19.00 น.
วันพุธ – วันศุกร์ ? ? ? ? ? ?เวลา : 08.30 – 16.00 น.
วันเสาร์ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?เวลา : 12.30 – 18.00 น.
วันอาทิตย์ ? ? ? ? ? ? ? ? ?เวลา : 09.00 – 16.00 น.
หมายเหตุ :?ปิดให้บริการตามวันหยุดนักขัตฤกษ์

ราคาชุดครุย กรณีเช่า?:?

ปริญญาเอก ค่าเช่าชุดครุย 1,800 บาท + ค่ามัดจำชุดครุย 1,000 บาท?รวมเป็นเงิน 2,800 บาท
ปริญญาโท?ค่าเช่าชุดครุย 1,600 บาท + ค่ามัดจำชุดครุย 1,000 บาท?รวมเป็นเงิน 2,600 บาท
ปริญญาตรี ค่าเช่าชุดครุย 1,400 บาท + ค่ามัดจำชุดครุย 1,000 บาท?รวมเป็นเงิน 2,400 บาท

หมายเหตุ :?ค่ามัดจำชุดครุย ทางร้านจะคืนให้ในกรณีที่นำชุดมาคืนตามระยะเวลาที่ทางร้านกำหนด

ราคาชุดครุย กรณีซื้อ?:?

ปริญญาเอก ราคาชุดครุย?เป็นเงิน?2,800 บาท
ปริญญาโท ราคาชุดครุย?เป็นเงิน?2,600 บาท
ปริญญาตรี ราคาชุดครุย?เป็นเงิน 2,400 บาท

ข้อมูลจาก?http://mult.chandra.ac.th/cw/student/index.php/congratulations-clothing

หรือ สามารถดูเพิ่มเติม อีก แห่งได้ที่?http://web.chandra.ac.th/banthid/