กำหนดการรับปริญญา ม.บูรพา 2560

ร่างกำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิต

-ร่าง-

กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิต

ที่จะรับพระราชทานปริญญาบัตร

แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 7 และ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

——————-

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 จากมหาวิทยาลัยบูรพา ในวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

ในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จำนวน 10,740 ราย เพื่อให้การฝึกซ้อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้กำหนดวันฝึกซ้อม ดังนี้

  • ซ้อมย่อย วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
  • ซ้อมรวม วันพุธที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
  • ซ้อมใหญ่  วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
  • วันรับจริง วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ลำดับคณะ
1.พระสงฆ์
2.ปริญญาเอกทุกคณะ
3.วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
4.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5.วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
6.คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
7.คณะแพทยศาสตร์
8.คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
9.คณะศิลปกรรมศาสตร์
10.คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
11.คณะสาธารณสุขศาสตร์
12.คณะวิศวกรรมศาสตร์
13.คณะวิทยาศาสตร์
14.คณะสหเวชศาสตร์
15.คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
16.วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
17.คณะวิทยาการสารสนเทศ

วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ลำดับคณะ
18.คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
19.คณะโลจิสติกส์
20.ศูนย์ฝึกพานิชย์นาวี
21.คณะเภสัชศาสตร์
22.คณะพยาบาลศาสตร์
23.วิทยาลัยนานาชาติ
24.คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
25.คณะเทคโนโลยีทางทะเล
26.คณะอัญมณี
27.คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
28.คณะเทคโนโลยีการเกษตร
29.คณะศึกษาศาสตร์

แหล่งที่มา: http://graduate.buu.ac.th/index.php/news/index/53