กำหนดการรับปริญญา ม.บูรพา 2563

กำหนดการรับปริญญา จะเป็นวันที่ 1-2 ก.พ.  2564

รายละเอียดเพิ่มเติม ดูได้ที่
https://graduate.buu.ac.th/index.php/main

ด้านล่างนี้ เป็นอ้างอิงของปีก่อนๆ ครับ หากได้ข้อมูลใหม่ พี่มีนจะ อัพเดทให้อีกครั้ง


ร่างกำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิต

-ร่าง-

กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิต

ที่จะรับพระราชทานปริญญาบัตร

แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 7 และ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

——————-

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 จากมหาวิทยาลัยบูรพา ในวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

ในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จำนวน 10,740 ราย เพื่อให้การฝึกซ้อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้กำหนดวันฝึกซ้อม ดังนี้

  • ซ้อมย่อย?วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
  • ซ้อมรวม?วันพุธที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561?และวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
  • ซ้อมใหญ่? วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561?และวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
  • วันรับจริง?วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561?และวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ คณะ
1. พระสงฆ์
2. ปริญญาเอกทุกคณะ
3. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
6. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
7. คณะแพทยศาสตร์
8. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
9. คณะศิลปกรรมศาสตร์
10. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
11. คณะสาธารณสุขศาสตร์
12. คณะวิศวกรรมศาสตร์
13. คณะวิทยาศาสตร์
14. คณะสหเวชศาสตร์
15. คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
16. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
17. คณะวิทยาการสารสนเทศ

วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ คณะ
18. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
19. คณะโลจิสติกส์
20. ศูนย์ฝึกพานิชย์นาวี
21. คณะเภสัชศาสตร์
22. คณะพยาบาลศาสตร์
23. วิทยาลัยนานาชาติ
24. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
25. คณะเทคโนโลยีทางทะเล
26. คณะอัญมณี
27. คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
28. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
29. คณะศึกษาศาสตร์

แหล่งที่มา:?http://graduate.buu.ac.th/index.php/news/index/53