กําหนดการ รับปริญญา ม.รังสิต 2560

กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิตประจำปี 2560

 • กำหนดการซ้อมย่อยวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 (ที่มหาวิทยาลัยรังสิต)
 • กำหนดการซ้อมใหญ่วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 (ที่มหาวิทยาลัยรังสิต)

        ด้วยมหาวิทยาลัยรังสิต จะมีพิธีประสาทปริญญาประจำปี 2560 ใน วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560           

ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต และกำหนดให้บัณฑิตที่มีความประสงค์จะเข้าพิธีประสาทปริญญาดำเนินการดังต่อไปนี้

 1. ให้บัณฑิตขึ้นทะเบียนบัณฑิตภายในวันที่  15 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560  ผ่านระบบออนไลน์ที่ http://registrar.rsu.ac.th/egraduate/ ด้วย username และ password ชุดเดียวกับ intranet
 2. หลังจากเข้าระบบแล้วบัณฑิตจะต้องกรอกแบบสอบถามและกดบันทึกแบบสอบถามก่อน จึงจะเข้าสู่หน้าการขึ้น

     ทะเบียนบัณฑิต

 1. เมื่อเข้าสู่หน้าการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและบันทึกข้อมูลการขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตเรียบร้อยแล้ว ให้บัณฑิตตรวจสอบคำนำหน้าชื่อ ชื่อและนามสกุลว่าถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้องให้ติดต่อแจ้งสำนักงานทะเบียนภายในวันที่

1 ธันวาคม 2560

 1. พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินผ่านธนาคารแล้วนำใบแจ้งการชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตรับปริญญาไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงเทพฯหรือธนาคารไทยพาณิชย์ ตามที่ระบุในใบแจ้งชำระเงินภายใน 15 พฤศจิกายน –  1 ธันวาคม 2560 เท่านั้น ห้ามใช้ช่องทางอื่นในการชำระเงิน  ทั้งนี้หากมีข้อผิดพลาดสืบเนื่องจากการชำระเงินนอกเหนือจากช่องทางที่กำหนด มหาวิทยาลัยฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น (จำนวนเงินรวม 2,020 บาท ประกอบด้วย ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต 1,000 บาท ค่าปริญญาบัตร 500 บาท  ค่าหนังสือบัณฑิต 500 บาท และค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร 20 บาท)
 1. เมื่อได้ชำระเงินผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว หลังวันที่ชำระเงิน 1 วันทำการ ให้เข้าไปตรวจสอบข้อมูลผลการชำระเงินที่  http://registrar.rsu.ac.th/egraduate/   โดยคลิ๊กที่ “สอบถามผลการโอนเงิน” แล้วใส่รหัสประจำตัวนักศึกษาโดยไม่ต้องใส่ u นำหน้ารหัส

(ผลการชำระเงินจะต้องแสดงสถานะเป็น “โอนเงินเรียบร้อยแล้ว/ Map เรียบร้อย” ากไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าวจะต้องติดต่อแจ้งสำนักงานทะเบียนเพื่อตรวจสอบข้อผิดพลาด ในวันทำการปกติก่อนวันพิธีประสาทปริญญา  โดยนำหลักฐานการชำระเงินมาด้วย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ไม่ได้รับแจ้ง)

 1. ติดต่อเช่าชุดครุยได้ที่ศูนย์หนังสือ อาคารประสิทธ์พัฒนา หรือโทร.02-791-6000 ต่อ 1669, 1680
 2. ดูกำหนดการซ้อมรับปริญญาบัตรที่เว็บไซด์ต่าง ๆ ข้างล่างนี้ ได้ตั้งแต่วันที่  15 พฤศจิกายน 2560  เป็นต้นไป
 1. http://www.rsu.ac.th/
 2. http://intranet.rsu.ac.th/
 3. http://registrar.rsu.ac.th/egraduate/