กำหนดการ รับปริญญา ม.หอการค้า 2560

รับปริญญา หอการค้า 2560

การขึ้นทะเบียนบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา : เอกสารที่ใช้

 • รูปถ่าย ชุดครุย ฉากหลังสีฟ้า ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป สำหรับทำหนังสือสำคัญ และใบแสดงผลการศึกษา
  โปรดเขียนชื่อ?สกุล เลขทะเบียน และคณะ/สาขาวิชาที่หลังรูปถ่ายให้ชัดเจน
 • วันที่:?ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติ จากสภามหาวิทยาลัยฯ (ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 • สถานที่:?สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกบริการ/รับลงทะเบียน)

ทำเนียบรุ่น / ชุดครุยวิทยฐานะ

 • ผู้สำเร็จการศึกษาบันทึกข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน สถานที่ทำงาน และน้ำหนัก – ส่วนสูง ตามความเป็นจริง (เพื่อเตรียมขนาดชุดครุย) ใน ระบบบริการนักศึกษา
  หมายเหตุ : ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถดูวิธีการกรอกข้อมูลได้จาก คู่มือบนข่าวประกาศหน้าแรกของ website ระบบบริการนักศึกษา
 • 15 ส.ค. 59 ? 30 พ.ย. 59(หากไม่ส่งรูปถ่ายและข้อมูลภายในวันที่กำหนด ผู้สำเร็จการศึกษาจะไม่มีรูปและข้อมูลในทำเนียบรุ่น
 • http://reg.utcc.ac.th(บัณฑิตสามารถดูคู่มือการดำเนินงานในระบบบริการ)

วันชำระเงิน: เอกสารที่ใช้

 • ชำระเงินค่าธรรมเนียมการเข้ารับปริญญา
  1. บัณฑิต ชำระเงิน 4,500 บาท (ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท ค่ามัดจำชุดครุย 1,500 บาท)
  2. บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 และอันดับ 2 ชำระเงิน 5,050 บาท (ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท ค่ามัดจำชุดครุย 1,500 บาทและค่าแถบเกียรตินิยม 550 บาท)
 • 15 ส.ค. 59 ? 16 ธ.ค. 59
  (กรณีชำระที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 • ช่องทางการชำระค่าธรรมเนียม
  • กองการเงิน อาคาร 10 ชั้น 1
  • ชำระผ่านธนาคารกรุงเทพ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบชำระเงินได้ที่ ระบบบริการนักศึกษา หรือ เว็บไซต์กองการเงิน
 • วันรับชุดครุย ??11 – 12 ก.พ. 60 ,หอประชุมมหาวิทยาลัย
 • วันซ้อมย่อย รับปริญญา ม.หอการค้า 2556?วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
  • ดุษฏีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ? ?9.00 – 12.00 น.
   คณะเศรษฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ และคณะบัญชี
  • บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยผู้ประกอบการ คณะนิติศาสตร์ ??13.00 – 16.00 น.
   คณะนิเทศศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 • วันถ่ายภาพหมู่ รับปริญญา ม.หอการค้า 2556??ร้อมกัน ณ หอประชุม 8.30 น.
  • ดุษฏีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ / วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560
   คณะเศรษฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ และคณะบัญชี
  • บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยผู้ประกอบการ คณะนิติศาสตร์ ?/?วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560
   คณะนิเทศศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 • วันซ้อมใหญ่ รับปริญญา ม.หอการค้า 2556
  • ดุษฏีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ?/?วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560
   คณะเศรษฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ และคณะบัญชี
  • บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยผู้ประกอบการ คณะนิติศาสตร์ ? /วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560
   คณะนิเทศศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 • ?วันพิธีประสาทปริญญาบัตร รับปริญญา ม.หอการค้า 2556
  • ดุษฏีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ?/?วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560
   คณะเศรษฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ และคณะบัญชี
  • บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยผู้ประกอบการ คณะนิติศาสตร์ ?/?วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560
   คณะนิเทศศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

หมายเหตุ

 • วันซ้อมใหญ่ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต จะต้องแต่งกายเหมือนวันพิธีประสาทปริญญาบัตรทุกประการ
 • รายละเอียดเกี่ยวกับห้องรายงานตัวของบัณฑิต ในแต่ละ คณะ/สาขาวิชา จะระบุไว้ในคู่มือการฝึกซ้อม
  ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อบัณฑิตที่ลงทะเบียนเข้ารับปริญญาบัตร รวมทั้งการรายงานตัว
  ขอให้ดูรายละเอียด ตามประกาศที่ http://www.utcc.ac.th
 • ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ทุกท่านโปรดตรงต่อเวลา
 • มหาบัณฑิต หมายถึง ปริญญาโททุกสาขาวิชา